FORMULARZE I WNIOSKI


Wszystkie formularze przygotowane zostały w formacie interaktywnego PDF oznacza to, że wystarczy pobrać odpowiedni formularz wypełnić i podpisać podpisem elektronicznym lub wydrukować i podpisać osobiście. Poprawnie wypełnione i podpisane formularze można przesłać na adres: poczty elektronicznej (email): biuro@wodociogimichalowice.pl, wysłać pocztą lub złożyć osobiście w siedzibie Wodociągów Michałowice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Interaktywne formularze PDF najwygodniej otworzyć i uzupełniać w darmowej aplikacji Adobe Reader dostępnej do porania pod adresem: https://get.adobe.com/pl/reader/. W zależności od posiadanej wersji przeglądarki internetowej możliwe jest wyświetlenie formularzy w oknie tej przeglądarki, niestety niektóre przeglądarki mogą niepoprawnie wyświetlać formularze interaktywne.

PLIKI DO POBRANIA

  • Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej – Druk nr F1
  • Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków – Druk nr F2
  • Zgłoszenie rozpoczęcia robót i wniosek o przeprowadzenie czynności odbiorowych wybudowanego przyłącza – Druk nr F3
  • Protokół zdawczo – odbiorczy – Druk nr F4
  • Zlecenie odbioru zabudowy zestawu wodomierzowego – Druk nr F5