OPIS OPERACJI

Wodociągi Michałowice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pozyskały dofinansowanie ze środków unijnych na realizację projektu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W dniu 30 stycznia 2022 roku w Krakowie, została podpisana umowa o przyznaniu pomocy z Samorządem Województwa Małopolskiego. Wartość całkowita Projektu wynosi 1 833 331,74 zł (z Vat), z czego maksymalna wysokość pomocy wynosi 1 441 928,00 zł.

 

Zakres Operacji

  • budowa zbiornika wyrównawczego wody pitnej o pojemności ok 330 m3  wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Raciborowice
  • budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami do granic posesji na ulicy Spokojnej w miejscowości Michałowice

 

Cele Operacji

Celem planowanej operacji jest stworzenie korzystnych warunków dla rozwoju społecznego oraz rozwoju przedsiębiorstw działających zgodnie z zasadami poszanowania środowiska poprzez budowę zbiornika wyrównawczego wody pitnej w miejscowości Raciborowice oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Michałowice.

 

Planowane wyniki operacji

  • budowa zbiornia wyrównawczego wody pitnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą
  • budowa 0,801 km sieci kanalizacyjnej
  • zakup agregatu prądotwórczego