TRYB POSTĘPOWANIA W SPRAWIE PRZYŁĄCZENIA NIERUCHOMOŚCI DO SIECI KANALIZACYJNEJ GMINY MICHAŁOWICE

1. Uzyskanie warunków na odprowadzanie ścieków.

Pierwszym krokiem w kierunku wykonania przyłącza kanalizacyjnego jest wystąpienie z wnioskiem do PUK Michałowice Sp. z o.o. o wydanie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do gminnej sieci kanalizacyjnej.

Wymagane dokumenty:

1.1. wniosek o wydanie technicznych warunków przyłącza kanalizacyjnego,

1.2. oświadczenie określające tytuł prawny do nieruchomości.

1.3. mapa w skali 1:500 lub 1:1000 określającą usytuowanie nieruchomości i planowanej zabudowy względem istniejącej sieci kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu,

2. Wykonanie projektu oraz budowa przyłącza kanalizacyjnego.

W otrzymanych z PUK Michałowice Sp. z o.o. warunkach przyłączenia, określone zostanie miejsce włączenia do sieci kanalizacji. W zależności od lokalizacji miejsca włączenia, można wyróżnić następujące procedury postępowania:

A. Miejsce włączenia – studzienka zlokalizowana jest na działce inwestora lub sieć doprowadzona jest do granicy działki inwestora.

B. Miejsce włączenia – sieć kanalizacji zlokalizowana jest poza działką inwestora.

Dokładny opis procedur zawarty został zał. nr 1 i 2 do niniejszych wytycznych

3. Zawarcie umowy na odprowadzanie ścieków.

Po wykonaniu przyłącza zgodnie z procedurami opisanymi w załączniku nr 1 lub 2 do niniejszych wytycznych, Inwestor zobowiązany jest do zawarcia umowy na odprowadzenie ścieków. W celu podpisania umowy o odbiór ścieków, Inwestor składa wniosek o zawarcie umowy na świadczenie usług przez PUK Michałowice Sp. z o.o. w zakresie odprowadzania ścieków1). Do wniosku załącza się:

3.1. oświadczenie o tytule prawnym do nieruchomości udokumentowane aktem notarialnym, wyciągiem z ksiąg wieczystych (dokumenty do wglądu), PESEL,

3.2. pełnomocnictwa, jeżeli umowę zawiera jeden ze współwłaścicieli,

3.3. przedsiębiorcy: odpis z KRS lub wypis z ewidencji działalności gospodarczej, Regon, NIP.

3.4. Kopie zaświadczenia, wydanego przez Starostę Krakowskiego, potwierdzającego nie wniesienie sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych budowy przyłącza (w przypadku realizacji przyłącza na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 20 Prawa budowlanego)

3.5. Protokół odbioru*) przyłącza kanalizacyjnego.

Świadczenie usług rozpoczyna się z chwilą wpięcia przyłącza kanalizacyjnego do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej (sporządzenia protokołu odbioru technicznego).

4. Rozliczenia i faktury za odbiór ścieków.

Po zawarciu umowy i bieżących odczytach PUK Michałowice Sp. z o.o. wystawia faktury za świadczone usługi w zakresie odbioru ścieków zgodnie z obowiązującymi taryfami. Rozliczenia są comiesięczne. Cena 1m3 ścieków (po dopłacie ze strony Gminy w wysokości 5,18 zł brutto) wynosi 7,78 zł brutto. Wysokość opłaty abonamentowej wynosi:

– 5,73 zł brutto/wodomierz

– 5,08 zł brutto/ryczałt

– 6,38 zł brutto/wodomierz +sublicznik

Istnieje możliwość montażu subliczników w celu odliczenia ilości wody bezpowrotnie traconej.


Załącznik nr 1

Procedura wykonania przyłącza kanalizacji sanitarnej w przypadku gdy miejsce włączenia – studzienka zlokalizowana jest na działce inwestora lub sieć doprowadzona jest do granicy działki inwestora.

1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Inwestorowi przysługuje możliwość wyboru procedury dotyczącej budowy przyłącza kanalizacyjnego.

I Wykonanie przyłącza na podstawie art. 29a Prawa budowlanego;

II Wykonanie przyłącza na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 20 Prawa budowlanego;

2. Wykonanie przyłącza na podstawie art. 29a Prawa budowlanego

2.1. Wykonanie dokumentacji techniczno prawnej

Po uzyskaniu warunków przyłączenia, Inwestor powinien dokonać zgłoszenia zamiaru wykonania przyłączenia do gminnej sieci kanalizacyjnej. Do zgłoszenia1) należy dołączyć plan sytuacyjny wykonany na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej w skali 1:1000 lub 1:5002). Na planie sytuacyjnym należy zaznaczyć przebieg przyłącza kanalizacyjnego. W przypadku gdy Inwestor nie jest właścicielem działki, do zgłoszenie należy dołączyć oświadczenie o tytule prawnym do dysponowania nieruchomością1).

2.2. Podpisanie umowy przyłączeniowej

Po wykonaniu zgłoszenia należy zawrzeć z PUK Michałowice wnioskiem o przyłączenie.

2.3. Wykonanie przyłącza

Po podpisaniu umowy przyłączeniowej, można przystąpić do wykonania przyłącza. Budowa przyłącza kończy się odbiorem technicznym, sporządzeniem protokołu odbioru technicznego
z dołączeniem dokumentacji powykonawczej (szkic z domiarami). Przyłączenie do gminnej sieci kanalizacyjnej odbywa się pod nadzorem pracownika PUK Michałowice Sp. z o.o.

2.4. Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej nowo wybudowanego przyłącza.

Po wykonaniu przyłączy Inwestor jest zobowiązany zlecić uprawnionemu geodecie wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Kopie dokumentacji powykonawczej, należy dostarczyć do PUK Michałowice Sp. z o.o.

3. Wykonanie przyłącza na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 20 Prawa budowlanego

3.1. Wykonanie dokumentacji techniczno prawnej

Po uzyskaniu warunków przyłączenia, Inwestor powinien zgłosić budowę przyłącza właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej, czyli Staroście Krakowskiemu3). W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonania przewidzianych do realizacji robót budowlanych,
a także termin ich rozpoczęcia.

Do zgłoszenia trzeba dołączyć:

3.1.1. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością w celach budowlanych (może ono wynikać z prawa własności lub współwłasności, użytkowania wieczystego, jak również ograniczonego prawa rzeczowego, trwałego zarządu lub prawa zobowiązaniowego);

3.1.2. projekt zagospodarowania działki lub terenu z zaznaczoną lokalizacją projektowanego przyłącza wraz z opisem technicznym instalacji, który musi wykonać projektant
z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi na kopii aktualnej mapy zasadniczej sporządzonej do celów projektowych (a w przypadku braku mapy zasadniczej w odpowiedniej skali – na mapie jednostkowej, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego). Aktualizację mapy trzeba zlecić uprawnionemu geodecie.

3.1.3. Pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami (m.in. uzgodnienie
z Narady Koordynacyjnej).

3.1.4. Warunki przyłączenia do sieci kanalizacji wydane przez PUK Michałowice Sp. z o.o.

3.1.5. Pełnomocnictwo dla osoby działającej w imieniu inwestora – w razie ustanowienia pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej.

Jeżeli w ciągu 30 dni od zgłoszenie Starosta nie wniesie uwag, można przystąpić do realizacji przyłącza.

3.2. Podpisanie umowy przyłączeniowej

Po wykonaniu zgłoszenia należy zawrzeć z PUK Michałowice umowę przyłączeniową1).

3.3. Wykonanie przyłącza

Po podpisaniu umowy przyłączeniowej, można przystąpić do wykonania przyłącza. Budowa przyłącza kończy się odbiorem technicznym, sporządzeniem protokołu odbioru technicznego
z dołączeniem dokumentacji powykonawczej (szkic z domiarami). Przyłączenie do gminnej sieci kanalizacyjnej odbywa się pod nadzorem pracownika PUK Michałowice Sp. z o.o.

3.4. Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej nowo wybudowanego przyłącza.

Po wykonaniu przyłączy Inwestor jest zobowiązany zlecić uprawnionemu geodecie wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Kopie dokumentacji powykonawczej, należy dostarczyć do PUK Michałowice Sp. z o.o.