KOMUNIKAT o ogłoszeniu taryf

960 0

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Michałowicach Sp. z o.o. uprzejmie informuje wszystkich odbiorców usług, że Decyzją Nr KR.RET.070.188.2018 z dnia 26 kwietnia 2018r. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na ternie gminy Michałowice.

W związku z powyższym od dnia 29 maja 2019 r.wchodzi w życie nowa taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Michałowice.

 

Tabela 1. Wysokość cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.

L.p. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena/stawka taryfy
netto w zł.*
Dopłata z budżetu Gminy netto w zł.* Cena/stawka dla odbiorcy netto w zł.* Jednostka miary
1. Grupa 1
Wszyscy odbiorcy wody rozliczani wg wskazań wodomierza głównego
Cena za 1 m3dostarczanej wody 3,87 3,87 zł/m3
Stawka opłaty abonamentowej 11,40 11,40 zł/odbiorcę/okres

rozliczeniowy

2. Grupa 2
Wszyscy odbiorcy rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia wody
Cena za 1 m3dostarczanej wody 3,87 3,87 zł/m3
Stawka opłaty abonamentowej 7,20 7,20 zł/odbiorcę/okres

rozliczeniowy

 

 

Tabela 2. Wysokość cen i stawek opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków.

L.p. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena/stawka taryfy
netto w zł.*
Dopłata z budżetu Gminy netto w zł.* Cena/stawka dla odbiorcy netto w zł.* Jednostka miary
1. Grupa 1
Wszyscy odbiorcy ścieków rozliczani wg wskazań wodomierza głównego
Cena za 1 m3odprowadzonych ścieków 12,59 2,11 10,48 zł/m3
Stawka opłaty abonamentowej 10,40 10,40 zł/odbiorcę/okres

rozliczeniowy

2. Grupa 2
Wszyscy odbiorcy ścieków rozliczani wg wskazań wodomierza głównego oraz według wodomierza dodatkowego, mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej
Cena za 1 m3odprowadzonych ścieków 12,59 2,11 10,48 zł/m3
Stawka opłaty abonamentowej 14,60 14,60 zł/odbiorcę/okres

rozliczeniowy

3. Grupa 3
Wszyscy odbiorcy ścieków rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia wody
Cena za 1 m3odprowadzonych ścieków 12,59 2,11 10,48 zł/m3
Stawka opłaty abonamentowej 6,20 6,20 zł/odbiorcę/okres

rozliczeniowy

Tabela 3. Wysokość cen i stawek opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych.

L.p. Wyszczególnienie Cena/stawka netto w zł.* Jednostka miary
1. Stawka opłaty za każdy procent przekroczenia wartości dopuszczalnej wskaźnika zanieczyszczenia ścieków przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych 0,028 zł/m3

*Do cen i stawek opłat określonych w taryfie dolicza się podatek od towarów i usług, w wysokości określonej odrębnymi przepisami.

 

 

Sposób wyliczania należności (faktury):

  1. Ilość m3wody i/lub ścieków mnoży się przez ich cenę jednostkową netto.
  2. Do wartości wyliczonej w pozycji „1” dolicza się stawkę opłaty abonamentowej.
  3. Wartości z pozycji „1” i „2” stanowią wartość sprzedaży netto.
  4. Do wartości sprzedaży netto dolicza się kwotę podatku od towarów i usług wg. stawki obowiązującej w dacie sprzedaży (aktualnie 8%) i uzyskuje się wartość sprzedaży brutto.

Inne wiadomości