Jest drugie źródło wody dla Raciborowic

1323 0

Rozpoczęte pod koniec ubiegłego roku roboty geologiczne polegające na odwiercie studni głębinowej w miejscowości Raciborowice tj. ujęcia wód podziemnych z utworów Kredowych przyniosły oczekiwany efekt.

W trakcie wykonywania odwiertu studni, której głębokość wynosi 100 m. zwierciadło wody o charakterze swobodnym nawiercono na głębokości 59 m p.p.t. W wyniku próbnego pompowania i obserwacji hydrogelologicznej udokumentowano wydajność studni wynoszącą Qe= 48,0 m3/h. Badanie fizyko-chemiczne jak i bakteriologiczne pobranych prób wody potwierdziły jej właściwą jakość, tym samym woda odpowiada jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Warto dodać, że miejsce odwiertu nie było wyznaczone przypadkowo. Studnia została odwiercona na działce, na której wykonany jest zbiornik wyrównawczy o łącznej pojemności 300 m3. Co ważne zbiornik jest tak zaprojektowany, że istnieje możliwość jego dalszej rozbudowy. Taka lokalizacja otworu poszukiwawczego pozwoli w przyszłości na bezpośrednie zasilanie sąsiadującego z ujęciem S-2 zbiornika.

Aktualnie podstawowym i jedynym ujęciem wody dla gminnego wodociągu grupowego „Raciborowice”, zaopatrującego w wodę miejscowości: Raciborowice, Kończyce i Książniczki, jest wykonana w 1987 r. studnia wiercona S-1. Wydane pozwolenie wodno-prawne pozwala na maksymalny godzinny pobór wody z tego ujęcia wynoszący Qmax= 30,0m3/h.

Rozbudowa infrastruktury wodociągowej w tym obszarze ma przyczynić się do zapewnienia niezawodności i ciągłości zaopatrzenia w wodę mieszkańców ww miejscowości i stanowić uzupełnienie obecnych źródeł wody, a w przypadku konserwacji któregokolwiek ujęcia zapobiec okresowym brakom w dostawach wody. Dodatkowo w okresach zwiększonego rozbioru spowodowanego wysoką temperaturą i brakiem opadów, projektowane ujęcie zapewnić ma stabilność zaopatrzenia mieszkańców w wodę.

Inne wiadomości