Wymiana przyrządów pomiarowych – „WODOMIERZY”

3021 0

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Michałowicach Sp. z o.o. informuje, że prowadzi sukcesywną wymianę wodomierzy głównych na terenie gminy Michałowice. Wymiana odbywa się między godz. 800a 1900, we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy. 

Osoby dokonujące wymiany wodomierza głównego, są pracownikami PUK w Michałowicach. Każdy pracownik zobowiązany jest posiadać przy sobie legitymację służbową i pisemne upoważnienie. Ponadto osoby te po zakończeniu prac dokonywać będą sprawdzenia wszystkich punktów czerpalnych występujących w danej nieruchomości.

Przypominamy, że PUK w Michałowicach Sp. z o.o. ponosi tylko koszty związane z wymianą samego przyrządu pomiarowego. W przypadku, gdy zajdzie konieczność wykonania dodatkowych prac stwierdzonych podczas wymiany wodomierza, Spółka może obciążyć tymi kosztami właściciela nieruchomości. 

W związku z powyższych, prosimy o umożliwienie naszym pracownikom wykonanie powyższych prac i zapewnienie dostępu do miejsc, w których zamontowane są wodomierze. 

Zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, zestaw wodomierza głównego, na połączeniu z siecią wodociągową, powinien być umieszczony w piwnicy budynku lub na parterze, w wydzielonym, łatwo dostępnym miejscu, zabezpieczonym przed zalaniem wodą, zamarzaniem oraz dostępem osób niepowołanych. W budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej miejscem tym powinno być odrębne pomieszczenie. 

Wymagania dla zestawu wodomierza głównego określa Polska Norma dotycząca zabudowy zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych oraz wymagań instalacyjnych dla wodomierzy. 

UWAGA:
Zgodnie z art.7 oraz art. 28 ust. 2 i 6 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowy zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, osoby reprezentujące przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, po okazaniu legitymacji służbowej i pisemnego upoważnienia, mają prawo wstępu na teren nieruchomościlub do obiektu budowlanego należących do osób, o których mowa w art.6 ust. 2 i 4-7, w celu zainstalowania lub demontażu wodomierza głównego, przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierza głównego lub wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych i dokonania odczytu ich wskazań oraz dokonania badań i pomiarów. 

Kto nie dopuszcza przedstawiciela przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego do wykonywania czynności określonych w art. 7 podlega karze grzywny do 5 000 zł. Orzekanie w sprawach o czyny, o których mowa w ust. 1 i 2 Ustawy następuje na podstawie przepisów kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. 

Inne wiadomości