Woda dla mieszkańców Kozierowa!!!

948 0

Jest! Rozpoczęte w drugiej połowie lipca prace geologiczne związane z odwiertem studni głębinowej przyniosły oczekiwany efekt. W trakcie wykonywania odwiertu studni, której głębokość wynosi 100 m. zwierciadło wody o charakterze lekko napiętym nawiercono na głębokości ok. 67 m p.p.t. Jednakże o tym że dowierciliśmy się do obszaru wodonośnego wiadomo było już wcześniej. Świadczyły o tym rdzawe naloty przewiercanych utworów widoczne na próbkach skał (zwiercin) pobieranych w trakcie wiercenia. Stan ten świadczy o tym, że panująca od wielu lat susza wpływa również na poziom głębinowych warstw wodonośnych obniżając ich zasoby. W wyniku próbnego pompowania i obserwacji hydrogeologicznej udokumentowano wydajność studni wynoszącą Q = 11 m3/h. Badanie fizyko-chemiczne pobranych prób wody potwierdziły doskonałą jakość ujętej wody, tym samym woda odpowiada jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Warto dodać, że miejsce odwiertu nie było wyznaczone przypadkowo. Studnia została odwiercona na działce, na której zaprojektowany jest zbiornik wyrównawczy o łącznej pojemności 500 m3. Zbiornik ten posiada już prawomocne pozwolenie na budowę. Docelowo, planuje się, że zbiornik ten będzie dodatkowo zasilany ze studni wykonanej w roku 2017, której udokumentowana wydajność wynosi blisko 7 m3/h.

Inne wiadomości